ČÁST : 6. HOSPODAŘENÍ A PRÁVNÍ JEDNÁNÍ (3)

​​Čl. 46

Hospodaření

 

(1) Náklady na činnost APUA jsou hrazeny především z členských příspěvků, darů a dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. APUA nepřijme majetek z nepoctivých zdrojů. APUA používá svůj majetek k zajištění dosažení svého účelu správně, hospodárně, efektivně a účelně.
(2) Na každý kalendářní rok sestavuje předsednictvo rozpočet, který schvaluje valná hromada. Případný zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

​Čl. 47

Zánik ​APUA


(1)    Člen nemá při zániku svého členství právo na vypořádací podíl.
(2) Při zániku APUA s likvidací nemají členové právo na podíl na likvidačním zůstatku a celý likvidační zůstatek nabídne likvidátor právnické osobě s obdobným účelem, nestanovuje-li zákon jinak.

 

Č​l. 48

Zastupování APUA při právním jednání


(1) APUA zastupuje při právním jednání předsednictvo, jehož vůli projevuje navenek předseda nebo místopředseda předsednictva, a to každý z nich samostatně. Jiné osoby APUA zastupují v zákonném rozsahu nebo v rozsahu plné moci.
(2) Při právních jednáních se vždy uvede nezkrácený název APUA v českém jazyce, plná adresa jejího sídla a identifikační číslo osoby. Při písemných právních jednáních se uvede také podpis a funkce osoby, která APUA zastupuje a případně, co ji k tomu opravňuje.


  Zpět na Stanovy Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena