ČÁST : 7. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (4)

Čl. 49

Uložení stanov 

 

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

 

​Čl. 50

Přechodná ustanovení


(1) Členství emeritních členů končí uplynutím dne 31. prosince 2019.
(2) Stávající členové předsednictva zůstávají jeho členy až do zániku jejich funkce. V případě členů předsednictva z řád individuálních členů na jejich místo nenastupují náhradníci ani na ně nejsou kooptováni jiné osoby až do doby, kdy počet členů předsednictva dojde počtu dle těchto stanov.
 

 

​Čl. 51

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se dosavadní stanovy APUA.

 

Čl. 52

Účinnost


Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 10. října 2019, kdy byly schváleny valnou hromadou.


  Zpět na Stanovy Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena